فروشگاه اینترنتی آفوآل در حال حاضر به علت همکاری با بازرگانی ها و کارگاه های محدود در داخل کشور بصورت تخصصی در زمینه فروش کت فعالیت دارد.